CENÍK

ZIMNÍ (topná) SEZONA

od 280 Kč/osoba/noc

 • (listopad-duben)

LETNÍ + MIMO SEZONA

od 250 Kč/osoba/noc

 • (květen-říjen)

PRONÁJEM CELÉ CHALUPY

od 6.000 Kč/noc

 • pro školy, zájmové skupiny, rodiny a podobně

PRONÁJEM KUCHYŇKY A SPOLEČENKY

dohodou

 • oslavy, přednášky, besedy a podobně

Ceny počítáme individuálně podle počtu osob na pokoji a odbydlených nocí. 

Pro kalkulaci Vašeho pobytu nás neváhejte kontaktovat. Storno podmínky

Storno podmínky řešíme vždy individuálně dle situace. Snažíme se hostům vždy vyjít vstříc.
 
Všeobecné podmínky (dále jen "podmínky") Ubytovny Paseky nad Jizerou („ubytovací zařízení“)

Úvodní ustanovení

 • Ubytovací zařízení je provozováno Nikolou Vránovou („ubytovatel“).
 • Hosté ubytovaní v ubytovacím zařízení se řídí právním řádem České republiky a podmínkami ubytovacího zařízení. Ubytovaný host přijímá podmínky jako smluvní podmínku ubytování a je povinen podmínky dodržovat.
 • Každý host je povinen se s těmito podmínkami seznámit, na neznalost nebude brán zřetel. Podmínky jsou  k dispozici na webových stránkách ubytovacího zařízení a jsou na vyžádání k nahlédnutí také v ubytovacím zařízení. Ubytovací podmínky Vám můžeme také zaslat na vyžádání jako dokument ve Wordu.
 • Podmínky upravují vzájemný smluvní vztah mezi ubytovatelem a osobou, která služby objednává (dále jen "klient").

Ubytovací zařízení (ubytovna)
 • Ubytovna se nachází v objektu č.p.181 v obci Paseky nad Jizerou . V ubytovně se nachází 45 lůžek v celkem 5 pokojích.  V prvním nadzemním podlaží se nachází pokoj o 18 lůžkách, pokoj o 12 lůžkách. V druhém nadzemním podlaží se nachází pokoj o  7 lůžkách , pokoj o 5 lůžkách a pokoj o 3 lůžkách. Pokoje jsou vybaveny lůžkovinami a povlečením. Objekt je vybaven společnými sprchami v přízemí, toaletami v prvním patře a sprchou  a WC ve druhém podlaží.  V ubytovně se nachází společenská místnost s kuchyňkou.  Kuchyňka je vybavena 2x rychlovarnou konvicí, 2x mikrovlnou troubou, 2x lednicí, myčkou, pečící troubou a sporákem. 
 • Topení a teplou vodu v ubytovně zajišťuje ubytovatel podle potřeby.

Objednání a rezervace ubytování
 • Ubytování je možné objednat elektronicky přes rezervační formulář na našich internetových stránkách www.turistickaubytovna.cz, e-mailem ubytovna.sokol@paseky.cz, případně telefonicky +420 730 950 793.
 • Objednávka musí obsahovat označení klienta, dobu trvání pobytu, počet ubytovaných osob, kontaktní adresu.  Zasláním objednávky souhlasí klient s podmínkami ubytovacího zařízení.
 • Doručení objednávky ubytovatel potvrzuje zasláním platebních podmínek a zálohové faktury.
 • Smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem vzniká zaplacením zálohy, zaplacené nejpozději do data splatnosti uvedené na zálohové faktuře.  

Ceny ubytování
 • Cena ubytování je stanovena individuálně kalkulací dle počtu ubytovaných osob a délky pobytu. Orientační ceny jsou uvedeny na webových stránkách objektu. V ceně je zahrnuta také spotřeba vody, energií, wifi a místní poplatky za ubytovanou osobu a den.
 • Výše zálohy je stanovena ve výši 50% z celkové ceny ubytování.
 • V den zahájení pobytu musí být zaplacena celá cena za ubytování.
 • Cena za ubytování se platí převodem na účet ubytovatele uvedeného na faktuře  nebo v hotovosti před začátkem doby sjednaného ubytování.  

Storno podmínky
 • Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno ubytovacímu zařízení. V tomto případě má ubytovací zařízení právo účtovat stornopoplatky. Storno poplatky jsou splatné ihned. Po odečtení storno poplatku z celkové ceny pobytu obdrží klient zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše storno poplatků byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši storno poplatků.
 • Pokud klient svévolně zruší v průběhu pobytu část pobytu nemá nárok na vrácení platby za nevyčerpanou část ubytování.

Storno poplatky činí:
 • 20 % z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení 30 až 90 dní před nástupem na pobyt;
 • 50 % z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení 14 až 29 dní před nástupem na pobyt;
 • 70 % z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení 7 až 13 dní před nástupem na pobyt;
 • 100 % z ceny, pokud dojde k jeho zrušení méně jak 6 dnů před nástupem na pobyt včetně.

Začátek a konec ubytování
 • Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.
 • Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě s ubytovatelem.
 • Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, má se za to, že došlo ke svévolnému zrušení pobytu a zaniká nárok na sjednané ubytování bez nároku na náhradu.
 • Ubytování je dočasné a pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a ubytovaným.
 • Příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 15:00 – 18:00, v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 10:00 (po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit). Při nedodržení času odjezdu je ubytovatel oprávněn účtovat cenu za další den ubytování.

Pravidla ubytování
 • Ubytovaný se může obrátit ve věcech týkajících se ubytování na pronajímatele kdykoliv během pobytu telefonicky, nebo osobně v bytě pronajímatele v přízemí a to v časech od 8:00 do 18:00.
 • Parkování pro ubytované je zajištěno na obecním parkovišti.
 • Ubytovaný má právo na řádné poskytnutí smluvně dohodnutých a zaplacených služeb. 
 • Ubytovaný má právo užívat pokoj, společné sociální zařízení, kolárnu a lyžárnu a další společné prostory ubytovacího zařízení.
 • V celém objektu ubytovacího zařízení je zakázáno kouřit.
 • Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele.
 • V době od 22:00 do 07:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.
 • V objektu ubytovny je povinnost nosit domácí obuv.
 • Při opuštění pokoje  je ubytovaný povinen uzavřít okna v pokoji a přesvědčit se, že pokoj je uzamčený.
 • Ubytovaný je povinen vždy po svém odchodu zamknout dveře od  prostoru pro ukládání lyží, kol, koloběžek a přesvědčit se, že dveře jsou zavřené. Jelikož se jedná o společný prostor je ubytovaný povinen svůj majetek zabezpečit před odcizením. Ubytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu.
 • V případě způsobení škody na věcech, nacházejících se v ubytovně je ubytovaný povinen tuto škodu ohlásit a po domluvě s ubytovatelem uhradit.
 • Ubytovatel odpovídá ubytovanému za škody, které zavinil.
 • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla porušena, má ubytovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení ceny za ubytování.
 • Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány a za zvířata, která ho doprovází.
 • V den ukončení pobytu je klient povinen sundat z lůžkovin povlečení a uložit jej na určené místo. Před odjezdem klient uvede kuchyňku a společné prostory do původního stavu (umýt a uklidit nádobí a podobně).


Paseky nad Jizerou 15.2.2023